Lyrics – Mèèba Lala by Nii Okai

 
Song Title:  Mèèba Lala (As the eagle fondly hovers)
Author: Nii Okai (Paul Gerhardt)   
Language: Ghana
 
 
Full Lyrics 
 
Mèèba lala bè mida lèñ?
Mèèba midaa Nyônmô shi
Shi minibii fèè-kwa mli lè
Mina bôni emli hi
Suômô sôôñ kèkè yô emli
Ena mihe tsui dada
Ehièmi, miyi eba
Enokwale lè bè naagbee
Chorus
Nibii fèè yè naagbee ko
Nyônmô suômô, daa eyôô
Okropôn kè efijii lè
Ha ebibii lè anô
Nakai mi-Nyônmô lè nine
Ha mi hu, ebi lè, nô
Beni miyô minyè musuñ
Ni efã akè miba
Kè-ba ñmènè gbi nè lè
Efe môbônalô tuutu
Ebi krônn lè jra waa haalè
Ekè-haa yè mihewo
Ni eñô ela krônkrôn lè
Ejiem’ yè daa la lèn po.
Nyônmô, osuômô le fa tsô
Ni mimumô ni gbede
Kè ejwèèn no aahu lè
Nyèèn emlikwôlè lè ena

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request