BALEKA – JOYOUS 17 LYRICS By Nobathembu Mabeka

Baleka baleka
Baleka baleka 
Baleka ngenyawo­ zombini.
[Run with your two feet]


Ezinye izinto azifuni dolo
[Some issues don’t need you to kneel]
Azifuni ngxoxo ,baleka qha
[Need no arguement, just run]

(Chorus)

Ekuhlaleni uhlezi njalo
Uxox’ ulwini kodw’ ungumzalwane,
[In your community you’re involved in gossip though you’re a christian]
Ufunani kwiimbutho zabangxeki ungumzalwane
[What are you doing in ungodly meetings you’re a christian?]
Ude utsale indlebe bo
[You even eavesdrop]

Esikolweni kunoSugar Daddy
[At school there’s a sugar daddy]
Okwenzela everything
[That does everything for you]
Khawundixelele
[Just tell me]
Kusizani uzuz’ ilizwe nezinto zalo
[What does it help to gain everything in this world]
Ushiywe nguJehova
[And drift away from Jehova]

(Chorus)

Bazalwane ezinye izinto azifuni dolo
Azifuni ngxoko baleka qha

Mhlolokazi kukho lotata ufika njalo endlini yakho
[Widow there’s this man who always comes to your house]
Ukhalazela umkakhe olixelegu ongaphekiyo omtshawuta njalo,
[Complaining about his clumsy wife who doesn’t cook, who shouts at him all the time]
Kutheni esiza kuwe?
[Why is he coming to you?]

ALSO SEE  HOLY GROUND - JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Buhle Sibongiseni Thela

(Chorus)

Eh brother kukho lo sister ofowuna njalo ngo 2 a.m
[Brother, there’s this sister who always calls at 2 a.m]
Namhlanje ubeka le
[Today she’s telling you this]
Ngomso athethe le
[Tomorrow is telling you that]
Ngo 2 a.m? Hay’bo mzalwane.
[At 2 a.m? Oh no brother.]

Bazalwane masizigade
[Christians we should look after ourselves]
Singayiphoxi ivangeli ,baleka
[Let us not humiliate evangelism, run]

NgLyrics Editor

NgLyrics Editor is the chief among the editorial team of New-age Gospel Lyrics. Our team is made up of dedicated believers around the world whose sole interest is promoting the gospel via songs, worship, messages and praise. You can join our team of contributors by sending us a contact request