Lyrics and Videos to all Songs in Joyous Celebration 22

Here’s Joyous 22 songs lyrics in-full. It is a compilation of all the songs in Joyous Celebration Volume 22, along with its videos and authors. Come along with me as I take you through Joyous 22 songs and video lyrics.

Umoya Kulendawo Lyrics

Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami (Hallelujah)
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo (ukule ndawo)
Kunjani weh bangcwele laph’ omunye efakaza
(Omunye uyaqiniswa, kuvuswe nokholo lwakhe)
Kanti kunjani weh bangcwele laph’ omunye eshumayela
(Isoni siyabuyiswa, sithokoze nabangcwele)
Izilimi kuyabuyiswa,
siyathola nemfihlakalo (Hay’ umoya)
Hay’ umoya kaJehova okule ndawo (okule ndawo)
Ukungena kwami ngeke kufane nokuphuma kwami
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
ukule ndawo
Amadimoni ayabaleka, kuyaphiliswa nezinhlungu
Hay’ umoya kaJehova okule ndawo
Iinkinga ziyoshabalala, ubuhlungu bami buyosuswa
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
Ngob’ umoya kaJehova ukule ndawo
UMOYA KULENDAWO

The Video

 

Wenzile Lyrics

Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe
Malibongwe
Ooh Malibongwe igama leNkosi
Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe
Malibongwe
Ooh Malibongwe igama leNkosi
Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe
Malibongwe
Ooh Malibongwe igama leNkosi
Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipa elushini olunzima
Wangibheka edwaleni
Wangishiya neculo elisha
Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipa elushini okunzima
Wangibheka edwaleni
Wangishiya neculo elisha
Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe
Malibongwe
Ooh Malibongwe igama leNkosi
Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipa elushini okunzima
Wangibheka edwaleni
Wangishiya neculo elisha
Malibongwe
Malibongwe
Ooh Malibongwe igama leNkosi

The Video

Modimo Ke Lerato Lyrics

Le ge oka rapela ka maleme (Even if you pray in tongues)
Hao sena lerato (if you do not have Love)
Otla o shupa mmusho wa Modimo (You won’t see the kingdom of God)
Ware Rapela, wa re rikhaboxi! (Even if you pray in tongues)
Ware rikhaboxi, rikhaboxi yande!!
O Rapela enge na osena Lerato?
(What are you praying for if you don’t have love?)
A re rataneng, a re rataneng (Let us love each other)
Modimo le lerato are rataneng (God is Love so lets love one another)

The Video

Uyalalelwa Lyrics

uyalalelwa uSomamdla
noma isimo singavumi
uyalalelwa uSomandla
noma isimo singavumi
ukulalela kwesinye isikhathi
kubiza ukuphila kwethu
uyalalelwa uNkulunkulu
kukulalela kwesinye isikhathi
kubiza ukuphila kwethu

The Video

 

Jehova (Joyous 22) Lyrics

Tambira Jehovah
Tambira Jehovah
Tambira Jehovah
Tambira, Tambira Jehovah (repeat)

Iyelele Iyelele
Iyelele yelele, Iyelele yelele
Tambira Jehovah (repeat)

Dance to the Lord (Come and dance to the lord)
Dance to the Lord, (Come and dance to the lord)
Give a joyful dance to the Lord, Come and dance to the lord
Give a joyful dance to the Lord, Come and dance to the lord (repeat)

Iyelele Iyelele
Iyelele yelele, Iyelele yelele
Come and dance to the Lord (repeat)

Uko uko uko (uko) (repeat X15)

Rikita mademoni (rikita)
Rikita mademoni (rikita)
Rikita rikita rikita (rikita, rikita, rikita)
Rikita mademoni (rikita)
Rikita mademoni (rikita)
Rikita mademoni (rikita)
Rikita mademoni (rikita)
Rikita rikita rikita (rikita, rikita, rikita) (repeat)

Dance to the Lord,
(Come and dance to the lord)
Dance to the Lord,
Come and dance to the lord

Dance to the Lord,
Come and dance to the lord
Dance to the Lord,
Come and dance to the lord
Give a joyful dance to the Lord, Come and dance to the lord
Give a joyful dance to the Lord, Come and dance to the lord
Dance to the Lord, Come and dance to the lord
Dance to the Lord, Come and dance to the lord

ALSO SEE  Joyous Celebration 22 (All for You Full Album) lyrics and video

O Iyelele Iyelele
Iyelele yelele, Iyelele yelele
Come and dance to the Lord (repeat)

Bata musoro, bata musana,
Bata musoro, bata musana
Bata musoro, bata musana,
Bata musoro, bata musana
tenderera, tenderera,
tenderera, tenderera
tenderera, tenderera,
tenderera, tenderera
(repeat)

Dance to the Lord, Come and dance to the lord
Give a joyful dance to the Lord, Come and dance to the lord
Dance to the Lord, Come and dance to the lord
Dance to the Lord, Come and dance to the lord (repeat)

O Iyelele Iyelele
Iyelele yelele, Iyelele yelele
Come and dance to the Lord (repeat)

The Video

 

Ngiyavuma Lyrics

Refrain:

Umoya wam’ uyavuma uthi yebo (oh) Nkosi (My heart admits saying “Yes Lord”)
Yebo kuWena mnini mandla onke (Yes You are the Almighty)

Ngiyavuma Ukusetjenziswa nguwe (I consent to be used by You)
Uselibatshazw’ Igama Lakho (To proclaim Your name) (Repeat)

Injongo yam’ kukukhonza, wena wedwa (My purpose is to serve You alone)
Nokhuzi nikelela njengomhla tshelo (And to offer myself as a sacrifice)

Ukusetyenziswa ngokh’ uthandwa nguwe (Use me as it pleases You)
Baba ngiyavuma (Father I accept)

(Refrain)
Ngiyavum’ ngiyavuma (I accept) x2
Baba Ngiyavuma (Father I accept) (Repeat)

The Video

 

Amagama Medley Lyrics

(Kenibheku Thando Lwakhe,
Asinike lon’ uYise,
Sesithiwe abantwana,
Futhi usamukelise!

Kenibheku Thando Lwakhe,
Asinike lon’ uYise,
Sesithiwe abantwana,
Futhi usamukelise!

Moya Wakhe Enhlizweni,
Oyisibambiso sethu,
Ufakaza emoyeni,

Ulikhomba ifa lethu!
Ufakaza emoyeni,

Ulikhomba ifa lethu!
Yebo! Ufakaza emoyeni,
Ulikhomba ifa lethu,

Yeah!) Yek’ umusa – Yek’ uthando,
(UnguBab’ onobubele) Sesingabantwana Bakhe,
(Uyabala nezinwele) Yek’ uMusa – Yek’ uThando,
(Yinto yinye ayifisayo) Siyizindlalifa Zakhe!

The Video

 

Kuwe by Mnqobi Nxumalo Lyrics

(Sung in Zulu)

Nqaba yokuphephela kwam’ (My shield and my refuge)
Kuphepha kwam’kukuwena (My safety is in You)
Siqalo nesiphetho sam’ (My beginning and the end)
Mlomo ongaqambi manga (The Tongue that utters no lies)

Refrain 1:
Sendlala indumiso, Kuwe (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe (Ancient of Days, to You)
Malusi omuhle, Kuwe (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe (Hope of all hopes, to You)
Akekh’ofaniswa nawe (There is none compared to You)

Refrain 2:
UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

Bridge:
Mlil’oqothulayo (Consuming fire)
Mandla kawapheli (Unfailing power)
My Strong Tower
Lord You Reign Forever More
Akekh’onjeNgawe (There is none compared to You)
Uyasabeka! Ngonyama (Receive Glory, King)

(Refrain 1 + Refrain 2)

Ohh… Kuwe! Kuwe! (Oh, to You!)

Malusi omuhle, Kuwe! (Beautiful Shepherd, to You)
Themba lamathemba, Kuwe! (Hope of all hopes)
Sendlala indumiso, Kuwe! (We bring our worship, to You)
Mdala wezinsuku, Kuwe! (The Ancient of Days, to You)
(Repeat)

UbuKhosi nobungqongqoshe (The Kingdom and Glory)
Buyohlala bungoBakho (Will be Yours forever)
Inkazimulo nawo Amandla (The Glory and the power)
Usinike ngegama Lakho! (You granted us by Your Name) (Repeat)

The Video

 

Uzuliphathe Kahle Lyrics

Refrain:

Usuliphathe kahle lelivangeli x4
(We carefully carry the gospel)
(Repeat)

Ujesu walifela (For Jesus died for)
Amaqhawe akhos’ balishumayel’
(That the King’s warriors would preach it)

Usuliphathe kahle lelivangeli
(You gently carry the gospel) (Repeat)

The Video

 

Ndim Lo Lyrics

Ndim lo, ndim lo
Ndim lo Yesu ndiza phambi kwakho
[He I am, coming before You, Jesus]
Ndim lo, ndim lo
Ndim lo Yesu ndiza phambi kwakho

ALSO SEE  Ngobekezela by Puleng March - Joyous 19 Celebrations Lyrics

Ndim lo ndiyalila
[Here I am, crying]
Ndim lo ndifuna wena
[Here I am, longing for you]
Ndim lo, ndim lo
Ndim lo Yesu ndiza phambi kwakho

Umoya wam ufuna wena
[My soul longs for you]
Nentliziyo yami yonke
[And so does my heart]
(Ndim lo phambi kwakho Yesu)
O Yehovah, ndifuna wena wedwa
[I want you alone]
Undilond’ imihla yonke
[To keep me safe all the days of my life]
(Ndim lo phambi kwakho Yesu)

The Video

 

Uyaphendula Lyrics

(Ihhehe! Babiz’ onkulunkul’ abangaboni)
Sibiz’ obonayo,
(Weth’ uyas’ phendula)
Sibiz’ ophendulayo,
(Owethu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe) iNkosi yaMakhosi_leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abalalayo)
Sibiz’ obonayo,
(Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Ehhe Ehhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Babiz’ onkulunkul’ abakhohlwayo)
Sibiz’ obonayo,

(Abaqed’ imali zabo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Yen’ unathi) INkosi yaMakhosi leyo!
(Ey! Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)
Sibiz’ obonayo,

(Babiz’ onkulunkul’ abaphelayo)
Sibiz’ ophendulayo,
(Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo,
(Hhe) INkosi yaMakhosi leyo!
(Yen’ akafuni ngathi)
Uyasinaka (Ih! Jhijhi Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Jhijhi Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali (Ayih) akakhohlwa,
(Ehhe) Yen’ uyaphendula!
(Yena akafuni lutho ngathi)
Uyasinaka (Ihhi Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,

(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu – Akalali,
(Yeah’ hee) Akakhohlwa – Yen’ uyaphendula!
(Yelelele! Yelelele! Sithi weMzalwane Nkosi yam’ ungashiyindawo yakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani na!
(Yeaheeeee! Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi nama Filisti ukuthi baphelelaphi
(Yelelele! Yelelele!) na!

(Sithi weMzalwane Nkosi yami – Qinisel’ ekholweni lakho)
Ubokhumbul’ uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani (Yelele! Yelele! Yelelele!) na!
(Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi (Hai) nama Filisti (Eh) ukuthi baphelelaphi na!
(Ngob’ othinta thina uthint’ inhlamvu Yeso Lakhe Ih)
Uyasinaka (Jhijhi – Yen’ uyasilwela) Uyasilwela (Ihhi),
(Owethu Jesu) Owethu Jesu (Hai) Akalali akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!

(Yen’ akafuni LUTHO ngathi jih) Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Ihhi Nkos’ Yami)
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ihhi) Uyasinaka,
(Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali (Hai)
Akakhohlwa Yen’ (Yeah-eh) uyaphendula!
(Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu)
Uyasinaka (Jhijhi Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Nkos’ Yami woza) Yen’ (Jhijhi) uyaphendula!
(Jhijhi Ehhen’ boh!)
(Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi!

YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalala (Hai) Akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Ngithi bayeke vele bazohluleka) Uyasinaka,
(Bayeke bahlel’ okubi ngawe) Uyasilwela,
(Bazohluleka bona) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ angashiy’ iZulu ngenxa yethu Ih!) Uyasinaka – (Yen’ angadela KONKE ngenxa yethu) Uyasilwela,

(Nkos’ yami – Nikhona boh?) Oweth’ uJesu (Jhi) akalali,
(Jhijhi Jhijhi) Akakhohlwa (Jhjhi Jhijhi) Yen’ (Woz’ asambe)
uyaphendula!
(Ihhi! Ihhi! Ehe! Yeah-boh!
Yeah-eh! Yeah-eh!
Jhijhi Jhijhi Ehe! Ehe!
[Yeahhhhh-eh-eh-eh]
YEN’ UYASINAKA) Uyasinaka (Ihhi! Yen’ uyasilwela)

Uyasilwela,
(Oweth’ uJesu) Oweth’ uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh!) Yen’ uyaphendula!
(Yen’ akufuni LUTHO ngathi Ihhi) Uyasinaka (Yen’ uyasilwela)
Uyasilwela,
Oweth’ uJesu Akalali,
Akakhohlwa Yen’ uyaphendula!

The Video

 

Akanamali Lyrics

nome’theni nome’njani
thanda yena owangempelo
(ngyamthanda)
uhlalenami emihleni njalo njalo uyafano
(ngyamthanda)
aaaaah yabona mpitshi yami
angidlali mpitshi yami
ngyamthatha ngo december oooh
(ngyamthanda)
sooo mamela skeem sami
themba mina outhi yami
ngizomthanda
(uzomthanda wena kodwa uzozisola)
(ngathi uyabakhohlwa abangani bakhe)
(uzomthanda wena kodwa uzozisola)
(ngathi uyabakhohlwa bathand’mali)
(aaakanamali)
kodwa uthand’ yonke yok’into engiyiyo
(aaakanamali)
kodwa uthand’yonke yok’into engiyiyo
(aaakanamali)
kodwa uthand’yonke yok’into engiyiyo
(aaakanamali)
kodwa uthand’yonke yok’into engiyiyo
(aaakanamali)
(aaakanamali)
(ngya.)
(ngyamthanda)
nom’etheni nom’enjani
thanda yena owangempelo
(ngyamthanda)
uhlalenami emihleni njalo njalo uyafano
(ngyamthanda)
aaah

The Video

 

Kelaolwa Ke Moya Lyrics

Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya
Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya

moya Nnete
kemoya matla
wantayela
wangfodisa
kemoya jeso
Kelaolwa kemoya
ketsamayiswa kemoya
hakeiketse
hakehlanye
Kelaolwa kemoya

moya Nnete
kemoya matla
wantayela
wangfodisa
kemoya jeso

The Video