Top 50 Gospel Songs Lyrics in Hausa/Fulani Languages

Praising God in various languages is lovely, and as such should be embraced inanimously by every praise-loving beliver that’s filled with grace for honoring God.

We have done our best in coming up with list of Gospel songs lyrics in Igbo, in Yoruba, in FrenchEfik/Ibibio and some other Nigerian langauges. And would continue same trend with Gospel songs in Hausa/Fulani langauges.

Contents:

List of Top 50 Hausa Gospel Songs Lyrics

As already stated, today’s list is focused on Fulani /Hausa Gospel music lyrics and Videos. The list will be updated from time to time and would feature some Gopspel events in Hausa/Fulani native languages.

1. Ko kana da duniya a wannan

The Full Lyrics

ko kana duniya a wannan

Duniya inba ka da Yesu, ko mai ya zama banza

ALSO SEE  French Gospel Songs Lyrics: 100 French Gospel Songs to Learn Today

 

b) Ko kana da motoci a wannan duniya

Nba ka da Yesu ko mai ya zama banza.

 

c) Ko kana da yara………..

d) Ko kana da gida

 

Aya -a, aya aya – aya – aya

Nbaka da Yesu ko mai ya zama banza

 

2. Amen Halleluyah

The Full Lyrics

Amen Halleluyah

Da ra ja ga Allah

Emmanuel

 

3. Yesu ya je Kalfari domina

The Full Lyrics

Yesu ya je Kalfari domina

domina, domina

Yesu ya je kalfari domina

ya mutu domina

 

4. Yesu, Yesu ina so in bika

The Full Lyrics

Yesu, Yesu ina so in bika

ko ina, ko ina cikin duniya

kulun kulun ina so in bi ka

Ni ne bawanka

 

5. Jinin Yesu ya warke ni duk

The Full Lyrics

Jinin Yesu ya warke ni duk

Ya warke ni (2x)

Jinin Yesu ya warke ni duk

Ya warke ni, oh ya warke ni duk

 

6. Nagode Allah

The Full Lyrics

Nagode Allah, Allah

Nagode Allah

Allah sariki

The Video

 

7. Ba wani Tsarki ka mar Allah

The Full Lyrics

Ba wani Tsarki ka mar Allah

Ba wani Kamar Shi

Ba wani dutsen kamar Allah mu

Ba wani Tsarki sai dai Shi

 

8. Mu yabe sunan Allah

The Full Lyrics

Mu yabe sunan Allah

Mu yabe suna sa

Mu yabe sunan Allah

Mu yabe sunan sa

 

9. Yabe Shi, yabe Shi, yabe Shi

The Full Lyrics

Yabe Shi (3x)

duk mutane yabe Shi

 

10. Na saya kan magananka

The Full Lyrics

Na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

magananka da gaskiya

na saya kan magananka

 

11. Ina murnanka fa, Idan babu Yesu

The Full Lyrics

Ina murnanka fa, Idan babu Yesu

Ina murnanka fa, Ina murnanka fa,

Ina murnanka fa. Idan babu Yesu

ka fadi, fadi fadi mani fa

ka fadi, fadi fadi

 

12. Kyauter Allah ceto ne fa

The Full Lyrics

Kyauter Allah ceto ne fa

ceto nefa ceto ne fa

Kyauter Allah ceto ne fa

zuwa ga mutane (3x)

halleluyah

ya aike mu manzanninsa wurin mutane

 

13. Ina da Allah bai fadi ba

The Full Lyrics

Ina da Allah bai fadi ba (3x)

bai fadi (2x),

har abada

 

14. wata rana za ya zo

The Full Lyrics

wata rana za ya zo (3x)

zamu gan shi Sarkin mu

 

15. Ina, da Uba, Uba, Uba

The Full Lyrics

Ina da Uba, Uba, Uba

Ina da Uba, Uba har abada.

 

16. Komi duka, ya sani

The Full Lyrics

komi duka, ya sani

Allah ya sani

Ubangiji ya sani

Allah ya sani

 

17. Ni na yi shiri, ni zanbi Yesu

The Full Lyrics

ni na yi shiri, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

Ni fa natuba, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

ko ni kadai ne, zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

Na bar bin duniya, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

Na sami ceto, ta wurin Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

Ina da murna, ni zanbi Yesu (3x)

Harabada (2x)

 

18. Shi ya yi mani,

The Full Lyrics

Shi ya yi mani (2x)

Abinda Baba bai iya ba, Shi ya mani

Abinda Mama bai iya ba, Shi ya mani

Abinda Danuwa bai iya ba, Shi ya mani

Shi ya ceceni (4x)

Abinda Baba bai iya ba, Shi ya yi mani

 

19. Ga fitilata ni

The Full Lyrics

Ga fitilata ni, sai ta haskaka (3x)

ALSO SEE  Top 25 Gospel Songs Lyrics in Nigerian Indigenous Languages

konia (3x)

 

20. Ba kayanka, ga Yesu

The Full Lyrics

Ba kayanka, ga Yesu

Shi kelura maka (2x)

 

Sama (9x)

Sama Yesu Sama

 

Kasa (9x)

kasa shaitan kasa

 

21. Ni, ina son Yesu

The Full Lyrics

Ni, ina son Yesu (3x)

Yesu mai cetona

 

22. Dukan ku, kuzo muyi murma

The Full Lyrics

Dukan ku, kuzo muyi murma

Dukan ku, kuzo mu yabe mai ceto

 

23. Zan yabe shi ya mai ceto

The Full Lyrics

Zan yabe shi ya mai ceto (3x)

Zan yabe shi ha abada

 

24. Zo gun Yesu

The Full Lyrics

Zo gun Yesu (2x)

zo gun Yesu yanzun

Yanzun, zo gun yanzun

zo gun Yesu yanzun

 

25. Ranan karshe

The Full Lyrics

Ranan karshe (2x)

Masubi na gaskiya za su tashi

 

26. Ina da Uba, Mai ikon duka

The Full Lyrics

Ina da Uba, mai ikon duka

sarkin sarakuna ina da Uba

 

27. Halleluyah murna

The Full Lyrics

Halleluyah murna (2x)

Halleluyah murna za mu samu ran nan

Halleluyah murna (2x)

Halleluyah murna za mu samu ran nan.

 

28. Nina Yesu ne koina zantafi

The Full Lyrics

Nina Yesu ne koina zantafi

Nina Yesu ne zan kama hanyansa

Nina Yesu koina zantafi

Nina Yesu ko yaushe

 

29. Saidai kalmar godiya

The Full Lyrics

saidai kalma godiya ……… (2x)

Bani da abinda zan baka Yesu………

Saidai kalma godiya…..

godiya ga Yesu

 

30. Zan je da Yesu koina ba zan damu

The Full Lyrics

Zan je da Yesu koina ba zan damu

da gargadan hanya ba

Ni zan je, zan je, zan je

 

31. Karbi duniya, ka bani Yesu

The Full Lyrics

Karbi duniya, ka bani Yesu (2x)

ka karbi duniya ka ban Yesu (2x)

 

32. Albarkun Allah suna zubowa kamar yeyefi

The Full Lyrics

Albarkun Allah suna zubowa kamar yeyefi

Ruwan sama abisa masu binsa

 

33. Nayi/Muyi nasara i nayi/muyi nasara godiya ga Allah

The Full Lyrics

Nayi/muyi nasara i nayi/muyi nasara godiya ga Allah

wanda yabamu ni/mu nasara…. (2x) nasara

 

34. Na che mi zai hana aikin bishara . . .?

The Full Lyrics

Na che mi zai hana aikin bishara . . .? Akoi kadan

zamu yi aikin bishara Yesu na zuwa

 

35. woni lefine Yesu yayi?

The Full Lyrics

woni lefine Yesu yayi? (2x)

aduniya akayi masa rawani da kayayuwa (2x)

woni lefine Yesu yayi aduniya….?.

 

36. Malai-uku na sama sunyi murna

The Full Lyrics

malai-uku na sama sunyi murna

Yesu mai Ceto yana zuwa…

 

37. Bani da woni aduniya nan bani woni

The Full Lyrics

Bani da woni aduniya nan bani woni (2x)

Yesu shine agaba Yesu shine abayana

Yesu shine mai biya bukata bani da woni

 

38. Kai kadai zan bauta

The Full Lyrics

Kai kadai zan bauta . . . . . Allah

Kai kadai zan bauta . . . .

bani da woni

 

39. Nina Yesu ne koina zan tafi

The Full Lyrics

Nina Yesu ne koina zan tafi

nina Yesu ne zan kama hanyan sa

nina Yesu ne koina zan tafi

Nina Yesu ne ko yaushe

 

40. Allah yayi mani Shine yayi mani

The Full Lyrics

Allah yayi mani SHine yayi mani

Abinda mutum baii yi ba Allah yayi mani

 

41. Mune gishiri mune fitilan duniya

The Full Lyrics

Mune gishiri mune fitilan duniya

bari haske yahaskaka chikin duniya

 

42. Bazan taba barkaba sai ka albarkacheni

The Full Lyrics

Bazan taba barkaba sai ka albarkacheni (2x)

 

43. Watarana zamu je sama dun muji dadi tare da Uba

The Full Lyrics

watarana zamu je sama dun muji dadi tare da Uba

watarana zamu je sama… samaniya ye

watarana zamu je sama dun muji tare da Uba

watarana zamu je sama samaniya chan … chan

 

a) Baba na na zo ka tuba dun muji dabi tare da Uba

b) Mama na na zo ki tuba dun muji dabi tare da Uba

c) Yar-uwata zo ki tuba dun muji dabi tare da Uba

d) Dan-uwana zo ka tuba dun muji dabi tare da Uba

e) Abo kanai na zo ku tuba dun muji dabi tare da Uba

f) Yara zo ku tuba dun muji dabi tare da Uba

 

44. Ranan karshe

The Full Lyrics

Ranan karshe (2x)

Masubi i …. na gaskiya

zasu ta ashi

 

45. Tun da Ubana yana sama

The Full Lyrics

Tun da Ubana yana sama

ba zan ji soro ….

Tun da Ubana yana sama

ba zan ji soro kowa

 

46. Na gode Allah

The Full Lyrics

Na gode Allah…. halliluya

Na gode Allah, Allah sarki

The Video

 

 

47. Allah na wa …

The Full Lyrics

Allah na wa ….

Ba za koma baya ba

Yesu na wa ….

Ba zan koma baya ba

 

48. In ban da Yesu ba

The Full Lyrics

In ban da Yesu ba

da na bar duniya

In ban da Yesu ba

da na lalache

In ba da Yesu ba

da na mutu

 

49. Ubangiji Sunaka Yana de Chauw

The Full Lyrics

Ubangiji Ibangiji nai

Sunaka Yanade chauw

Achiki adunai

Sunaka yanade chauw

 

50. Na Ba Ka

The Full Lyrics

[CHORUS]
(Ya) Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka damuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
Allah na ba ka zuciya na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
(Ya) Allah na ba ka rayuwa na
Yesu na ba ka zuciya na /2ce
La la la la la, la la la (2x)

[REPEAT CHORUS]

[RAP – Six Foot Plus]
Allah nawa naka, sabo da haka
Hannu a tafa, godiya gare ka Allah!
Na yi na yi na yi har na kasa, Uban mu wanda ke cikin sama
Ya kamata mu dogara ga Allah
Amma ‘Dan Adam, Bil Adama’
Ya dogara ga kan sa
Shi ya sa rayuwa ta zama zaman azaba
Mu yabi Yesu mu tsira, ku zo mu taka!
Maganar Allah? Rai da lafiya
Daga samaniya, har cikin duniya
Uba da Da, da Ruhu mai Tsarki
A duk sarakuna Allah shine Sarki
Mu bi Shi da bauta, da bangaskia
Karfin mu a cikin eklisiya
Sai mu tafa, sai mu taka, ku zo mu tafa!

[REPEAT CHORUS]

The Video

 

Samuel Odamah

God First, Tech second, Freelancing third.... in this order, my entire being is summed up.